Шаблон, зразки договорів, завантажити, скачать договір

Приклад купівлі акцій

Приклад купівлі акцій

РЕКОМЕНДУЄМО: КРАЩИЙ CFD БРОКЕР

75. Якщо протягом 85 робочих днів з дня нотаріального посвідчення Договору купівлі-продажу Покупець не підтвердить одержання згоди органу Антимонопольного комітету України на придбання акцій (у разі необхідності обов язкового отримання такої згоди згідно із законодавством про захист економічної конкуренції), Договір купівлі-продажу підлягає розірванню.

Студопедия — ПРАКТИКУМ Операції з акціями

67. Покупець, який придбав акції за договором комісії від свого імені та за рахунок і на ім я свого клієнта, протягом трьох робочих днів з дня нотаріального посвідчення Договору купівлі-продажу подає Продавцю комплект документів згідно з пунктами , розділу VI Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах.

Договір купівлі-продажу цінних паперів (договор купли

8. У разі необхідності отримання погодження органів Антимонопольного комітету України на придбання акцій згідно із законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження оформлюється Продавцем протягом 65 робочих днів після підтвердження Покупцем надання такого погодження.

75. Усі спори, що виникають при виконанні умов цього Договору або у зв язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів. Якщо Сторони не досягли домовленості, то спір вирішується в суді.

68. Протягом 85 робочих днів після нотаріального посвідчення цього Договору купівлі-продажу Покупець зобов язаний підтвердити Продавцю одержання погодження органу Антимонопольного комітету України на придбання цих акцій (якщо надання такого погодження є обов язковим).

9. Кожна Сторона зобов язується виконувати обов язки, покладені на неї цим Договором, сприяти іншій Стороні у виконанні її обов язків та має право вимагати від іншої Сторони виконання належним чином її обов язків.

Купуючи-продаючи акції або корпоративні права, слід мати на увазі, що такі операції супроводжують свої облікові особливості, адже такий облік слід вести за видами цінних паперів, відображаючи при цьому «ціннопаперові» доходи та витрати за своїми особливими правилами. Розглянемо їх докладніше.

7. Сума Договору становить ____________________________________________________________
(сума цифрами та літерами)

78. Сторони звільняються від відповідальності щодо виконання умов цього Договору в разі виникнення форс-мажорних обставин (стихійне лихо, обставини непереборної сили тощо).

7. Продавець протягом 65 робочих днів з дня надходження коштів за придбані акції на рахунок для обліку коштів від приватизації майна видає розпорядження депозитарній установі про виконання облікової операції з цінними паперами АТ.

79. Сторона, яка не може виконати умови цього Договору через виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна повідомити про це іншу Сторону.

77. Цей Договір укладено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Примірники зберігаються у Продавця, Покупця та нотаріуса, який посвідчив цей Договір.

66. Продавець гарантує, що на момент укладання Договору купівлі-продажу акціонерне товариство не входить до переліку об єктів, які не підлягають приватизації, а також те, що пакет акцій не є проданим, переданим, заставленим, під арештом не перебуває, судових справ щодо нього немає.

Якщо форма випуску цінних паперів бездокументарна, Продавцем видається розпорядження депозитарній установі про виконання облікової операції з цінними паперами АТ.

ПОЧАТИ ТОРГУВАТИ КРИПТОВАЛЮТА

Залишити коментар