Теоретичні методи прогнозування банкрутства, Нейронні

Методи опціонного ціноутворення

РЕКОМЕНДУЄМО: КРАЩИЙ CFD БРОКЕР

побудована модель, яка враховує операційнівитрати продавця опціону за реалізації ним хедж-стратегій, та знайдено їїаналітичний розв’язок — функцію залежності ціни опціону від спот-ціни базовогоактиву, часу, що пройшов від моменту укладання угоди, параметрів опціону тавідсотку комісійної винагороди

.Портфельний аналіз в управлінні фінансами банку

Дослідження вагомості впливу операційних витратпоказало, що цей вплив є таким, що ним не можна нехтувати. Обсяг майбутніхвитрат повинен бути врахований вже при визначенні початкової премії (ціни)опціону. Емпіричні дані, отримані в результаті числового експерименту,підтвердили теоретичні висновки та дозволили проілюструвати методикузастосування моделі при визначенні ціни опціону та структури хедж-портфеля.

Реферат - Економіко-математичне моделювання процесу

вдосконалено класичний підхід щодо визначеннястратегії хеджування продажу опціону крім базового активу в структурухедж-портфелю запропоновано ввести замість облігацій еквівалентний за обсягомбанківський кредит

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Безумовно, акціонери чи пайовики підприємств, що мають історію і виплачують акціонерам (пайовикам) дивіденди, можуть, використовуючи модель дисконтованих дивідендів, розрахувати вартість власної компанії, однак в силу того, що, як правило, акціонери підприємств даного сектора рідко є міноритарними, дні них краще застосування іншої моделі доходного підходу - моделі дисконтованого вільного грошового потоку. Ключовими факторами даної моделі є вільний грошовий потік і ставку дисконтування або очікувана прибутковість інвестованого капіталу. Найбільшу складність у застосуванні даної моделі являють точність прогнозу вільного грошового потоку та адекватність визначення ставки дисконтування.

Економіко-математичне моделювання процесів ціноутворення

Таким чином, дилерський ринок, хоча і є позабіржовим ринком, але є організованим ринком, на якому діють спеціалізовані дилерські компанії, які об&rsquo являють публічні пропозиції щодо цін купівлі певних цінних паперів і у майбутньому не можуть відмовитися від купівлі цих цінних паперів на проголошених умовах. Таких умов і таких компаній немає на українському стихійному позабіржовому ринку. Тобто, називати український стихійний позабіржовий ринок дилерським ринком може тільки професійно безграмотна людина, яка у своєму житті не прочитала жодної книги по предмету.

У цьому розділі також викладено математичні основи оцінювання опціонів європейського стилю виконання зі стохастичними параметрами, які ґрунтуються на теорії мартингалів, на теорії стохастичних процесів Гаусса–Вінера, а також на теорії складених стрибкоподібних процесів Пуассона. Дисертаційне дослідження в істотний спосіб використовує власне мартингальний метод оцінювання деривативів. У зв’язку з цим викладено основні математичні поняття, які використовуються у дисертації, сформульовано фундаментальні теореми про те, що ціни опціонів на безарбітражних ринках описуються певними класами мартингалів, внаслідок чого такі ціни обчислюють, як умовне математичне сподівання від функцій виплати опціонів.

Аналіз багатьох експериментальних розрахунків показав, що моделі оцінювання опціонів із стрибкоподібною відсотковою ставкою без ризику можуть також успішно використовуватися для хеджування зовнішньоекономічної діяль-ності. Перевагою моделей оцінювання опціонів зі стохастичною ставкою є те, що вони дозволяють точніше характеризувати ціну опціонів, що підвищує рівень їх ліквідності на ринку. Своєю чергою, висока ліквідність інструменту призводить до нижчих різниць між цінами їх купівлі та продажу, що також додає впевненості покупцям опціонів у можливості швидкого їх продажу на вторинному ринку.

Диссертацияна соискание ученой степени кандидата экономических наук по — экономико-математическое моделирование. — Киевский национальныйэкономический университет, Киев, 7558.

Застосування цієї моделі уможливлює оцінку вартості власного капіталу підприємства навіть у тому випадку, коли воно несе збитки. Болес того, модель дозволяє пояснити, чому власний капітал підприємства має ненульову вартість у разі зменшення вартості підприємства (бізнесу) нижче рівня номінальної величини боргу. Однак, незважаючи на ці переваги, використання моделі Блека-Скоулза для оцінки вартості підприємств в Росії носить поки більше теоретичний характер. Найголовніша проблема в застосуванні моделі у вітчизняній практиці - відсутність деяких необхідних фактичних даних для параметрів моделі.

при дивідендній ставці та фіксованому параметрі змінності ціни базового активу . Тут і далі – процес Гаусса–Вінера, а стохастичні процеси , і є незалежними.

Отже, щоб використовувати дані щодо результатів позабіржових торгів на українському позабіржовому ринку, податківці повинні довести, що ці ціни отримані не внаслідок операцій між пов&rsquo язаними особами та на засадах свобідної волі.

Проблему врахування реального характеру змін відсоткової ставки без ризику вдалося вирішити за допомогою теорії складених стохастичних стрибкоподібних процесів Пуассона. Поєднуючи цю теорію з відомими фундаментальними теорема-ми про те, що ціни опціонів на безарбітражних ринках описуються мартингалами, внаслідок чого вони можуть бути обчислені як умовне математичне сподівання від функцій виплати, розроблено новий метод визначення цін цілого ряду нестандарт-них опціонів побудовою явних формул, виражених через відомі параметри.

де х − ціна базового активу t − час, що пройшов з моменту укладення опціонної угоди C ( x , t )− функція залежності ціни опціону на купівлю від ціни базового активу x та часу t T − час дії опціонної угоди, вимірюється вроках K − ціна реалізації опціону r − безризиковаставка, що неперервно нараховується.

5.        Сільченко . Проблеми розвитку ринку опціонів //Наук. вісн. Буковинського державного фінансово-економічного інституту: Трудиміжнародної науково-практичної конференції “Фінансові важелі економічногозростання України на сучасному етапі. — Вип6, . — Чернівці.: ППКондратьев. — 7556. — -768. — 5,7 друк. арк.

ПОЧАТИ ТОРГУВАТИ КРИПТОВАЛЮТА

Залишити коментар